Yhdistyksen säännöt – Vedtekter

1983 / 1993 / 1994 / 2000 / 2007 / 2016

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

§ 1. Yhdistyksen nimi on Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø, näissä säännöissä tämän jälkeen vain Yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Tromssa ja sen kielet ovat suomi, kainun kieli ja norja.

I Foreningas navn, sete og språk

§ 1. Foreningas navn er Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø, i disse vedtektene Foreninga. Foreningas sete er i Tromsø og språkene til foreninga er finsk, kvensk og norsk.

II Yhdistyksen tarkoitus

§ 2. Yhdistyksen päämääränä on tukea suomen ja kainun kieltä ja ruijansuomalaista ja kveenikulttuuria Tromssassa ja muutenkin toimia paikkakunnan suomalaisen ja kveenivähemmistön aseman parantamiseksi. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on lisätä norjalaisten ja suomalaisten välistä yhteisymmärrystä. Yhdistyksen keskeisiä arvoja ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, välittäminen, suvaitsevaisuus ja yhteistyö. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja talkoohenkeen.

II Foreningas formål

§ 2. Foreningas formål er å støtte det finske og kvenske språket og den finske og kvenske kulturen i Tromsø og ellers ha virksomhet som er egnet til å forbedre situasjonen for den finske og kvenske minoriteten i Tromsø. I tillegg skal foreninga arbeide for øket forståelse mellom finner, kvener og nordmenn. Foreningenes sentrale verdier er ærlighet, rettferdighett, omtanke, toleranse og samarbeid. Foreningens aktiviteter baserer seg på frivillig arbeid og dugnad.

III Johtokunta

§ 3. Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedottaja ja 1-4 johtokunnan jäsentä. Johtokunnan jäsenistä vähintään kahden täytyy olla suomenkielentaitoisia ja vähintään kahden norjankielentaitoisia.

Yhdistyksen puheenjohtaja, 5-8 johtokunnan varsinaista jäsentä, kaksi (2) varajäsentä sekä tilintarkastaja valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita johtokuntaan uudelleen.

Puheenjohtajaa lukuun ottamatta johtokunta vastaa itse järjestäytymisestään.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun neljä (4) johtokunnan jäsentä tai varajäsentä kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien on paikalla. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

III Styret

§ 3. Foreninga ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, informasjonssekretær og 1-4 andre styremedlemmer. Minst to av medlemmene i styret må beherske finsk og minst to må beherske norsk.

Årsmøtet velger leder, 5-8 styremedlemmer, to (2) varamedlemmer og revisor for ett år av gangen. En og samme person kan bli gjenvalgt i styret.

Med unntak av ledervervet avgjør styret selv fordeling av vervene.

Styret er beslutningsdyktig når fire (4) ordinære eller varamedlemmer, møtelederen medregnet, er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gir møtelederens stemme utslaget.

IV Vuosikokous

§ 4. Vuosikokous pidetään joka vuosi tammi-helmikuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko jäsenkirjeellä tai lehti-ilmoituksella. Vuosikokous on päätösvaltainen riippumatta paikalle saapuneitten jäsenten määrästä. Äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenet, jotka ovat maksaneet edellisen tai kuluvan vuoden jäsenmaksun. Sääntöjenmuutoksia lukuunottamatta yksinkertainen enemmistö ratkaisee äänestystulokset. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaalissa arpa.

Sääntöjenmuutosehdotuksien on oltava lähetetty johtokunnalle neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta ja nämä muutosehdotukset julkistetaan vuosikokouskutsun yhteydessä. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) paikalle saapuneiteen äänioikeutettujen jäsenten äänistä.

§ 5. Vuosikokous käsittelee ja hyväksyy johtokunnan toimintakertomuksen, kuluneet toimikauden tilit ja tilintarkastajan lausunnon ja tulevan toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee yhdistykselle uudenjohtokunnan ja muut toimihenkilöt (ks. § 3., toinen kappale), päättää seuraavan toimikauden jäsenmaksusta sekä käsittelee muuta mahdolliset esille tulevat asiat.

§ 6. Ylimääräinen vuosikokous kutsutaan kokoon, jos johtokunta niin päättää tai yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Kokous kutsutaan kokoon samalla tavalla kuin sääntömääräinenkin vuosikokous. Sääntöjen muuttamisesta voi päättää ylimääräisessä vuosikokouksessa.

IV Årsmøtet

§ 4. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utløp av februar måned. Innkalling skjer med minst fjorten (14) dagers varsel, enten ved en skriftlig innkalling til medlemmene eller ved en avisannonse. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter opp. Stemmeberettigede er de medlemmene som har betalt kontingent for forrige eller inneværende år. Utenom vedtektsendringer avgjøres alle spørsmål med simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet, gjør møtelederens stemme utslaget, ved personvalg loddtrekking.

Forslag til vedtektsendringer må være kommet inn minst fire (4) uker før årsmøtet og disse forslag gjengis i innkallingen til årsmøtet. Til vedtektsendringer kreves to tredjedel (2/3) av de frammøtte stemmeberettige medlemmers stemmer.

§ 5. Følgende saker behandles av årsmøtet: styrets årsberetning, regnskap i revidert stand, virksomhetsplan og budsjett for kommende virksomhetsperiode, valg, fastsettelse av kontingent samt eventuelt.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret bestemmer det, eller når minste en tredjedel (1/3) av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallinga skjer som til ordinært årsmøte. Vedtektsendringer kan besluttes i et ekstraordinært årsmøte.

V Kunniajäsenet

§ 7. Vuosikokous voi johtokunnan ehdotuksen pohjalta nimetä Yhdistykselle kunniajäseniä.

V Æresmedlemmer

§ 7. Årsmøtet kan etter forslag av styret velge æresmedlemmer av foreninga.

VI Yhdistyksen lakkauttaminen

§ 8. Vuosikokous tai ylimääräinen vuosikokous voi kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä päättää Yhdistyksen lakkauttamisesta, kun kaksi kolmasosaa (2/3) Yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen viimeinen vuosikokous päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä jäljelle jääneen varallisuuden sijoittamisesta.

VI Nedlegging av Foreninga

§ 8. Årsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan med to tredjedels (2/3) flertall vedta nedlegging av Foreninga, når to tredjedeler (2/3) av foreningas medlemmer skriftlig forlanger det. Det siste årsmøtet bestemmer over plasseringa av foreningas eiendom.

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s